Fecha y hora

Exili il·lustrat

Una exposició amb 36 vides, 36 persones dibuixades per 36 il·lustradors i il·lustradores, per entendre el drama de viure el desarrelament obligat.
Alguns no van tornar mai. Uns altres tornarien anys després. Dels més de 500.000 homes i dones, la majoria anònims, que es van veure obligats a abandonar el territori espanyol en acabar la guerra, s'arrepleguen 36 perfils. Uns pocs van eixir amb avió; uns altres, amb vaixell, i la major part, a peu, travessant els Pirineus. No tots són coneguts, però en conjunt representen aquella República derrotada pel feixisme en 1939. Vides truncades pel desarrelament i vides reconstruïdes més enllà de la frontera. Molts dels quals no van tornar ho haurien volgut fer; però també va haver-hi qui, podent tornar, mai ho va fer. Trenta-sis professionals de la il·lustració, provinents d'àmbits tan diferents com la premsa o el còmic, rescaten de l'oblit la vida de trenta-sis personatges que resulten clau per a entendre la història d'allò que va representar la Segona República, la Guerra Civil i l'exili en el nostre país.

Del 26 de febrer al 3 de març de 2019, en la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant

 

 

Exilio ilustrado
Una exposición con 36 vidas, 36 personas dibujadas por 36 ilustradores e ilustradoras, para entender el drama de vivir el desarraigo obligado.
Algunos no volvieron nunca. Otros volverían años después. De los más de 500.000 hombres y mujeres, la mayoría anónimos, que se vieron obligados a abandonar el territorio español al acabar la guerra, se recogen 36 perfiles. Unos pocos salieron en avión; otros, en barco, y la mayor parte, a pie, atravesando los Pirineos. No todos son conocidos, pero en conjunto representan aquella República derrotada por el fascismo en 1939. Vidas truncadas por el desarraigo y vidas reconstruidas más allá de la frontera. Muchos de los que no volvieron lo habrían querido hacer; pero también hubo quien, pudiendo volver, nunca lo hizo. Treinta y seis profesionales de la ilustración, provenientes de ámbitos tan diferentes como la prensa o el cómic, rescatan del olvido la vida de treinta y seis personajes que resultan clave para entender la historia de aquello que representó la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio en nuestro país.

Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2019, en la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant

 

Casa de Cultura