Español

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha obert el termini a través del Registre General, en la seu electrònica o presencialment en les oficines municipals, per a recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives que conformin la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'ús i aprofitament especial del domini públic local. El termini per a presentar les propostes és de 15 dies amb data límit el 30 de maig del 2019.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ÚS I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLICO LOCAL

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA.
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 133 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament (termini d'exposició: 15 dies), en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

1. Problemes a solucionar:

Tenint en compte que l'espai tant en vorera com en calçada, ha de realitzar-se de forma ordenada, amb garantia mínima de congestió, seguretat ciutadana, seguretat en el trànsit, bona accessibilitat, correcta circulació per als vianants i respecte als drets i béns tant d'usuaris com de les persones i activitats afectades al seu traçat i característiques.

2. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

Al llarg d'aquest temps s'han detectat noves circumstàncies i nous reclams dels hostalers quant a l'ocupació de via pública per taules i cadires i altres instal·lacions en els establiments hostalers, que han de ser regulades en l'ordenança municipal.

Igualment, s'ha atès a les queixes dels titulars de comerços no hostalers quant a la utilització de la via pública amb elements o instal·lacions individualitzades d'ocupació com a reclam per als seus comerços en determinades dates festives de l'any. 

Es fa necessària la modificació d'aquesta ordenança per a donar solució als problemes anteriors i satisfer en la mesura que sigui possible a totes les parts implicades.

3. Objectius de la norma.

Situar terrasses amb vocació de durada permanent o gairebé permanent per a prestar servei als clients a l'aire lliure, però, tenint en compte la part del ciutadà que també ha de gaudir de l'espai públic sense que cap instal·lació hostalera li ho impedeixi i molt menys el molesti o perjudiqui.

4. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Les Ordenances i Reglaments Locals són les principals manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats Locals, es tracta doncs, de l'única opció reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de les matèries de referència